روز زمین پاک

اولین روز زمین، در تاریخ 22 آوریل 1970 برگزار گردید و آغاز جنبش محیط زیست مدرن بود.

تقریبا 20 میلیون آمریکایی بخصوص در دانشگاه ها، در مورد مسائل زیست محیطی در اولین روز زمین شرکت کردند.

از آن سال حدود 48 سال می گذرد، اما اولین روز زمین یک هشدار برای بسیاری از ارگان ها و افراد بود، نه تنها به افزایش آگاهی در مورد مسائل زیست محیطی کمک کرد،
بلکه موجب تشکیل جنبش هایی در برابر مسائلی از جمله نشت نفت، آلودگی کارخانه ها و نیروگاه ها، فاضلاب خام، تخلیه سمی، آفت کش ها، از دست دادن بیابان، آلودگی هوا و ... گردید.

از آن به بعد، روز زمین همیشه در 22 آوریل جشن گرفته می شود.